//Odluka o osiguranju 2020.

Odluka o osiguranju 2020.

Javna ustanova Informativno kulturni centar Gacko

Ul. Solunskih dobrovoljaca br: 2 Gacko:  89.240

tel: 059 472 722;  fax  059 472 037;

JIB  4401387650007

Elektronska pošta:rgacko@teol.net

Odluka o pokretanju javne nabavke

-Postupak direktnog sporazuma

Broj: 63 /20

Datum:02.03.2020 godine.

Na osnovu člana 18.stav1.i člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine(„Sl.glasnik  BiH“ broj 39/14), člana 29.Statuta JU Informativno kulturni centar Gacko, Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU IKC Gacko  i Odluke  Upravnog odbora JU IKC Gacko br .59/20,  direktor  donosi:

                                                                                O D L U K U

                                                       O pokretanju  postupka nabavke  usluga

                                                   Osiguranja  imovine i zaposlenih u JU IKC Gacko                           

Član  1.

Odobrava  se pokretanje postupka javne nabavke  osiguranja  imovine i  10( deset) zaposlenih radnika u  Javnoj ustanovi Informativno kulturni centar  Gacko.

Procijenjena vrijednost nabavke 633,00KM(šeststotinatridesetri KM).

Za sprovođenje javne nabavke  obezbijeđena su sredstva u budžetu JU Informativno kulturni centar Gacko.

Javna nabavka će se sprovesti  putem direktnog sporazuma.

Postupak nabavke  sprovešće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama  i internim aktima.

Evidencioni broj nabavke:  63/20

Istraživanje tržišta, pismeni zahtjev –prijedlog cijena  sačiniće direktor.

Član.2

 Kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena.                                                       

Član 3.

Otvaranje i ocjenu ponuda  sprovešće direktor..

Član 4.

Sastavni dio ove odluke je zahtjev za ponudu: 63/20  od 02.03.2020 godine.

Član  5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na sajtu  Radio Gacka.

Obrazloženje

Pri donošenju Odluke, direktorica  JU IKC Gacko  se posebno rukovodila činjenicom da je predložena nabavka planirana u budžetu JU IKC Gacko  za 2020 godinu, da je realno procijenjena njena vrijednost na tržištu te da su  obezbijeđena sredstva za isplatu i predložena odgovarajuća vrsta postupka.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1.ove odluke.

                                                                                                                Direktorica

Dostaviti:

-u predmet                                                                                          —————————–

-sajt  Radio  Gacka

                                                                                                              Bosiljka   Glušac