//Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача

 

ЈАВНА УСТАНОВА ИНФОРМАТИВНО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР  ГАЦКО

Ул:Солунских добровољаца бр.2 Гацко:  89.240

ЈИБ  4401387650007

rgacko@teol.net

 

Број 277/20

Датум:25.09.2020

                               -Одлука о избору најповољнијег  понуђача-

Директни споразум

На основу члана 64.став (1)тачка (а) економски оправдана понуда, члана  70.ст.1.3.6. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник БиХ“ број 39/14),Препоруке  Комисије  за јавне набавке број 277/20 од 24.09.2020 године , у поступку  јавне набавке робе:два студијска микрофона и два кабла“, директор  ЈУ „Информативно културни центар“ Гацко  доноси

ОДЛУКУ

О избору најповљнијег понуђача

                                                                            Члан I.

Прихвата се  Препорука Комисије  за јавне набавке  број 277/20 од 24.09.2020 године и  уговор за јавну набавку  робе“ два студијска микрофона  и два кабла“ додјељује се  понуђачу  „АРТИСТ“ д.о.о Баља Лука  за понуђену цијену 1,201,71КМ без ПДВ-а, као најбоље  оцијењеног понуђача.

                                                                                Члан. II.

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис  изабарном понуђачу , након доношења ове одлуке.

                                                                               Члан.  III.

Ова одлука ће се објавити  на веб страници ЈУ“Информативно културни центар“ Гацко(Радио Гацко) сходно члану 70.Закона о јавним набавкама,истовремено са упућивањем  понуђивачима  који су учествовали у поступку  јавне набавке.

                                                                            Члан. IV

 Ова одлука ступа на снагу  даном доношења  и доставља се понуђачима који су учествовали  у поступку  јавне набавке , сходно члану 71.став(2) Закона о јавним набавкама.

Образложење

Поступак јавне набавке  покренут је  Одлуком о покретању поступка јавне набавке :број 277/20 од 21.09.2020 године.

Јавна набавка је проведена  путем директног споразума за доставу понуда.

Процијењена вриједност  јавне набавке без ПДВ-а је  1,200,00.КМ

Захтјев за доставу  понуда је прослијеђен понуђачима:

1.Артист,Бања лука

-укупан број пристиглих понуда 1.

-понуда Артиста без ПДВ-а 1,201,71

Комисија за јавну набавку именована је  Одлуком број 277/20 од 24.09.2020 године.Комисија за јавну набавку  доставила је дана 24.09.2020 године  Извјештај о раду број 277/20, извјештај о оцјени понуде и препоруку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке „набавка два студијска микрофона и два кабла“

У поступку  по извјештају о раду  је утврђено да је  Комисија за јавну набавку благовремено и правилно  извршила отварање понуда  и њихову оцјену, о чему је сачинила  одговарајуће  записнике , у којима је утврђенео следеће.

-да је укупан број приспјелих понуда 1

-да је  благовремно  пристигла 1 понуда

-да је неблаговремно стигло 0 понуда

да је понуда понуђача  АРТИСТ д.о.о Бања лука прихватљива 

 У поступку доношења ове одлуке  посебно  су цијењене чињенице да је  Комисија правилно и потпуно ,извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену приспјеле понуде,сходно  критеријима  из тенедерске документације.

У поступку оцјене  проведеног поступка , руководилац  уговорног тијела директор ЈУ“ ИКЦ „Гацко није нашао разлоге , неправилности  нити пропусте у раду , који би евентуално  били основ  за неприхватање препоруке  Комисије за јавну набавку.

Наиме, у поступку је оцијењено  да је Комисија  у свему правилно поступила те да је избор  најповољнијег понуђача  извршен у складу са Законом о јавним набавкама,интерним актима , подзаконским актима и тендерском докумантацијом .

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј економски најповољније понуде, која је понуђена у износу од 1,201,71 КМ без ПДВ-а

Из наведених разлога, примјеном члана 64. Став 1. тачка а. Закона о јавним набавкама одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове одлуке може се изјавити жалба, у року од 5 дана од дана пријема ове одлуке.

Достављено:

-АРТИСТ  д.о.о                                                                                             Директор

-у предмет                                                                                   Босиљка Глушац

-сајт Радио Гацко