Javna Ustanova Informativno kulturni centar Gacko

Solunskih dobrovoljaca br. Gacko  89.240  Gacko

tel: 059 472 722;  fax  059 472 037;

JIB   4401387650007

rgacko@teol.net

 

– ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –

Direktni sporazum

Broj:     357/20

Datum:  03.12.2020. godine

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14) i Pravilnika o postupku  direktnog sporazuma JU IKC Gacko, direktor  JU IKC Gacko  u postupku javne nabavke    kancelarijskog materijala za potrebe  JU “Informativno kulturni centar Gacko“    d o n o s i

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se ponuda JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva AD Poslovni centar Trebinje  Knjižara Gacko.

                                                                                Član 2.

Ova odluka objaviće se na veb-stranici  JU Informativno kulturni centar Gacko. shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.  

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:         357/20 godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 380,00KM.

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen ponuđačima:

  1. JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva AD Poslovni centar Trebinje  Knjižara Gacko

– ukupan broj pristiglih ponuda 1.

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je  direktor  JU IKC pravilno i   potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjele  ponude.

Nesporno je da je izabrani ponuđač dostavio prihvatljivu ponudu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti prigovor, u roku od 7 dana od dana prijema ove odluke.

 Dostavljeno:

– JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva AD. Poslovni centar Trebinje  Knižara Gacko.

– u predmet

-sajt Radio  Gacko

                                                                       Direktor

                                                                         Bosiljka   Glušac