//Javni poziv za podnošenje zahtjeva za novčanu pomoć

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za novčanu pomoć

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za novčanu pomoć socijalno ugroženim nezaposlenim borcima Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, od prve do pete kategorije, mlađim od 60 godina života.


USLOVI ZA ODOBRAVANJE NOVČANE POMOĆI SU:

1) Da podnosilac zahtjeva ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srpske;
2) Da mu je rješenjem nadležnog organa utvrđen status borca od prve do pete kategorije;
3) Da je mlađi od 60 godina;
4) Da ukupna primanja podnosioca zahtjeva ne prelaze iznos veći od 207,00 KM ili da ukupna primanja podnosioca zahtjeva i članova njegove uže porodice sa kojima živi u zajedničkom domaćinstvu, ne prelaze iznos veći od 520,00 KM, isključujući primanja iz socijalne i dječije zaštite;
5) Da podnosilac zahtjeva i članovi njegove uže porodice sa kojima živi u zajedničkom domaćinstvu nisu vlasnici više od jedne stambene jedinice, uslovne za stanovanje;
6) Da podnosilac zahtjeva i članovi njegove uže porodice, sa kojima živi u zajedničkom domaćinstvu, nisu vlasnici poslovnog prostora iz kojeg se mogu ostvariti prihodi prodajom ili izdavanjem u zakup;
7) Da podnosilac zahtjeva i članovi njegove uže porodice, sa kojima živi u zajedničkom domaćinstvu, nisu vlasnici poljoprivrednog zemljišta i/ili šume, čija površina prelazi pet hektara;
8) Da podnosilac zahtjeva i članovi njegove uže porodice, sa kojima živi u zajedničkom domaćinstvu, nisu vlasnici jednog ili više motornih vozila ukupne kataloške vrijednosti preko 6. 000,00 KM;
9) Da podnosilac zahtjeva nije obuhvaćen Programom zapošljavanja i samozapošljavanja, predviđen Akcionim planom zapošljavanja Republike Srpske u 2021. godini, kao i da nije koristio novčana sredstva za samozapošljavanje kroz program „Zajedno do posla“.

Zahtjev za novčanu pomoć podnosi se gradskom, odnosno opštinskom organu uprave nadležnom za poslove boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata, prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva.

Obrazac zahtjeva je dostupan u štampanom obliku kod prvostepenih organa, kao i na sajtu Ministarstva rada i boračko – invalidske zaštite i zvaničnoj prezentaciji opštine.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 05. maj 2021. godine.

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti u kancelariju broj 3 – Služba za boračko – invalidsku zaštitu opštine Gacko.