Odluka

ЈАВНА УСТАНОВА ИНФОРМАТИВНО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР  ГАЦКО

Ул:Солунских добровољаца бр.2 Гацко:  89.240

Тел: 059 472 722;   факс  059 472 037;

ЈИБ  4401387650007

електронска пошта:rgacko@teol.net

                                                  Odluka o pokretanju javne nabavke

-Postupak direktnog sporazuma

Broj:86 /20

Datum:16.03.2020 godine

Na osnovu člana 18.stav1.i člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine(„Sl.glasnik  BiH“ broj 39/14), člana 29.Statuta JU Informativno kulturni centar Gacko, Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU IKC Gacko201/15  i Odluke  Upravnog odbora JU IKC Gacko br.60/20,  direktor  d o n o s i

                                                                                O D L U K U

                                                            O pokretanju  postupka nabavke usluga

                                                                  Web prezentacije  Radio Gacka    

Član  1.

Odobrava  se pokretanje postupka javne nabavke  usluga  web prezentacije  Radio Gacka od 01.04.2020 do 31.03.2021 godine.   

Javna nabavka će se sprovesti  putem direktnog sporazuma.

Postupak nabavke  sprovešće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama  i internim aktima.

Evidencioni broj nabavke: 86/20

Procijenjena  vrijednost nabavke 1.300,00 KM (hiljadutristotineKM)bez PDV-a.

Nabavka pomenute usluge je  planirana budžetom  JU Informativno kulturni centar Gacko za 2020 godinu. Istraživanje tržišta, pismeni zahtjev –prijedlog cijena  sačiniće direktor.

Član.2

 Kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena.                                                       

Član 3.

Otvaranje i ocjenu ponuda  sprovešće direktor.

Član 4.

Sastavni dio ove odluke je zahtjev za ponudu: 86/20godine

Član  5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na sajtu  Radio Gacka.

Obrazloženje

Pri donošenju Odluke, direktor se vodio činjenicom da je web pezentacija  Radio Gacka neophodna.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1.ove odluke.

                                                                                                                     Direktor

Dostaviti:

-u predmet                                                                                          —————————–

-sajt  Radio  Gacka

                                                                                                              Bosiljka   Glušac