//Одлука о покретању јавне набавке

Одлука о покретању јавне набавке

ЈАВНА УСТАНОВА ИНФОРМАТИВНО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР  ГАЦКО

Ул. Солунских добровољаца бр.2, Гацко  89240

Тел: 059 472 722;   факс  059 472 037;

Електронска пошта: rgacko@teol.net

ЈИБ  4401387650007

Број:277/20

Датум: 21.09.2020

Одлука о покретању јавне набавке

-поступак директног споразума-

На основу члана  18.став 1, и члана 90. Закона о јавним набавкама  Босне и Херецеговине („Сл.гласник БиХ“ број 39/14), члана 29. Статута Јавне установе „Информативно културни центар“ Гацко, Плана јавних набавки ЈУ ИКЦ Гацко за 2020 годину бр.351, Одлуке Управног одбора  о набавци основних средства бр. 273, Правилника о поступку директног споразума  ЈУ“ИКЦ“ Гацко бр. 201/15  директор

Одлуку

О покретању поступка набавке основних средства

Члан1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке основних средства

1. Набавка динамичког микрофона оптимизованог за радијско емитовање програма 2 комада, са кардиодним системом рада, фреквенцијског опсега од 20Хз-20кХз, металног кућишта ,са уграђеним прекидачем  за 4 начина рада  и подешавање фрекевенцијског одзива,са носачима за лаку монтажу на стативе у радијском студију и задовољавајућом везом са постојећом миксетом ОКСИЖЕН 4.

2. каблови за везу са миксетом дужине 3 метра, два комада.

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а је 1.200,00 словима (хиљадудвијестотинеКМ).

За спровођење јавне набавке  обезбијеђена су средства у буџету  ЈУ „Информативно културни центар„  Гацко. Јавна набавка  ће се спровести  путем директног споразума .Поступак набавке  спровешће се  у складу са  Законом о јавним набавкама и интерним актима. Евиденциони број  набавке:277/20. Истраживање тржишта, писмени захтјев –приједлог цијена сачиниће директор.

Члан2.

Критеријум за прихватање понуде је испуњавање наведених услова  и економски оправдана понуда.

Члан 3.

Отварање понуда и оцјену спровешће Комисија за јавне набавке коју именује директор.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је захтјев за понуду.

Члан 5

Ова одлука ступа  на снагу даном доношења  и објавиће се на сајту  Радио Гацка.

Образложење

При доношењу одлуке, директор ЈУ ИКЦ Гацко се посебно руководила чињеницом да је предложена набавка  планирана буџетом ЈУ „ИКЦ“ Гацко за 2020 годину, да је реално процијењена вриједност на тржишту и да су обезбијеђена средства за исплату  и предвиђена одговарајућа врста поступка.

На основу утврђеног чињеничног стања , одлучено је као у члану 1.ове одлуке.

Доставити;                                                                                                                                                                                                              

-у предмет                                                      Директор

                                        Босиљка Глушац

сајт Радио Гацка