Odluka

Javna ustanova Informativno kulturni centar Gacko

Ul. Solunskih dobrovoljaca br: 2 Gacko  89.240

tel: 059 472 722;  fax  059 472 037;

JIB  4401387650007

Elektronska pošta:rgacko@teol.net

Odluka o pokretanju javne nabavke

-Postupak direktnog sporazuma

Broj:357/20

Datum:30.11.2020

Na osnovu člana 18.stav1.i člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine(„Sl.glasnik  BiH“ broj 39/14), člana 29.Statuta JU“ Informativno kulturni centar“ Gacko, Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU IKC Gacko br:201/15, i Odluke  Upravnog odbora JU IKC Gacko br :58/20,  direktor  donosi

                                                                                O D L U K U

                                                            O pokretanju  postupka nabavke  roba

Član  1.

Odobrava  se pokretanje postupka javne nabavke   kancelarijskog materijala .Procijenjena vrijednost nabavke 380,00KM(tristitineosamdesetКМ).

Za sprovođenje javne nabavke  obezbijeđena su sredstva u budžetu JU“ Informativno kulturni centar“ Gacko.

Javna nabavka će se sprovesti  putem direktnog sporazuma.

Postupak nabavke  sprovešće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama  i internim aktima.

Evidencioni broj nabavke: 357/20.

Istraživanje tržišta, pismeni zahtjev –prijedlog cijena  sačiniće direkor.

Član.2

 Kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena.                                                        

Član 3.

Otvaranje i ocjenu ponuda  sprovešće direktor.

Član 4.

Sastavni dio ove odluke je zahtjev za ponudu: 357/20  od 30.11.2020  godine

Član  5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na sajtu  Radio Gacka.

Obrazloženje

Pri donošenju Odluke, direktorica  JU IKC Gacko  se posebno rukovodila činjenicom da je predložena nabavka planirana u budžetu JU IKC Gacko  za 2020 godinu, da je realno procijenjena njena vrijednost na tržištu te da su  obezbijeđena sredstva za isplatu i predložena odgovarajuća vrsta postupka.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1.ove odluke.

                                                                                              Direktor:Bosiljka Glušac

Dostaviti:

-u predmet                                                                                          —————————–

-sajt  Radio  Gacka