//ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

ЈАВНА УСТАНОВА ИНФОРМАТИВНО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР  ГАЦКО

Ул:Солунских добровољаца бр.2 Гацко:  89.240

Тел: 059 472 722;   факс  059 472 037;

ЈИБ  4401387650007

електронска пошта:rgacko@teol.net

                                            –ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ  ПОНУЂАЧА-

Broj:   118/21

Datum: 25.03.2021  

На основу члана 64.став 1.тачка (б) најнижа цијена  Закона о јавним набавкама ( „ Сл.гласник БиХ“  број  39/14) и препорука Комисије за јавну набавку  услуга одржавања веб презентације Радио Гацка  за период 01.04.2021 до 31.03.2022. године  директор

 д о н о с и

                                                                              ОДЛУКУ

                                                 О избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Прихвата    се понуда „UG Blockchain бр 01/21. од 15.03.2021.године.

                                                                                Члан 2.

Ова Одлука ће се објавити на веб-страници Радио Гацка сходно члану 70.став(6)Закона о јавним набавкама БиХ.Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71.Став(1) Закона о јавним набавкама  БиХ.

                                                       Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању јавне набавке услуга бр.118/21 од 15.03.2021.године.

Јавна набавка је проведена путем директног споразума за  доставу понуда.

Процијењена вриједнсот набавке је 1300,00КМ без ПДВ-а

Захтјев за понуду је прослијеђен понуђачима:

1. UG“Blockchain „

–  укупан број приспјелих понуда  1.

Комисија за јавну набавку  доставила је директору Записник о раду 24.03.2021.године са извјештајем о оцјени понуда  и препорука о избору најповољнијег понуђача  бр.118 /21 у поступку јавне набавке услуга одржавања веб презентације Радио Гацка за период 01.04.2021 године до 31.03.2022 године.У поступку по извјештају о раду  је утврђено  да је Комисија за јавну набавку благовремено извршила отварање понуда  и оцјену приспјелих понуда  о чему је сачинила одговарајући Записник у којем је утврђено следеће:

  • Да је укупан  број пристиглих понуда  1
  •  Да је благовремено пристигла  1 понуда
  • Неблаговремено пристигло 0 понуда
  • Да је понуда   -UG“Blockchain „ Стојана Ковачевића бб.Гацко  прихватљива

У поступку доношења ове одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија правилно потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену  приспјелих понуда , сходно критеријумима тендереске докумнетације.

У поступку оцјене проведеног поступка  директор није нашао резлоге , неправилности нити  пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комсије за јавне набавке. Увидом у документацију  неспорно је да је изабрани понзђач доставио прихватљиву понуду.

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј најнижа цијена.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове одлуке може се изјавити приговор , у року од 5 дана од дана пријема ове Одлуке

Достављено:

-UG“Blockchain „

-у предмет

-сајт Радио Гацко

                                                                                                        Директор

                                                                                                   Алексије  Гргур