//Одлука

Одлука

ЈАВНА УСТАНОВА ИНФОРМАТИВНО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР  ГАЦКО

Ул:Солунских добровољаца бр.2 Гацко:  89.240

Тел: 059 472 722;   факс  059 472 037;

ЈИБ  4401387650007

електронска пошта:rgacko@teol.net

                                            –ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ  ПОНУЂАЧА-

Број: 290/21

Датум:10.08.2021  

На основу члана 64.став 1.тачка (б) најнижа цијена  Закона о јавним набавкама

 ( „ Сл.гласник БиХ“  број  39/14) и препорука Комисије за јавну  набавку лаптопа и монитора за потребе  ЈУ Информативно културни центар Гацко  у  директор   д о н о с и

                                                                              ОДЛУКУ

                                                 О избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Прихвата    се понуда TQ NETA број  119-12/21 од 26.07.2021 године  за понуђену цијену  од 1.555,56КМ без ПДВ-а.

                                                                                Члан 2.

Ова Одлука ће се објавити на веб-страници Радио Гацка сходно члану 70.став(6)Закона о јавним набавкама БиХ.Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71.Став(1) Закона о јавним набавкама  БиХ.

                                                       Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању јавне набавке  роба бр.290/21 23.07.2021.године.

Јавна набавка је проведена путем директног споразума за  доставу понуда.

Процијењена вриједнoст набавке је  1.571,00 без ПДВ-а

Захтјев за понуду је прослијеђен понуђачима:

TQ  NET   с.п. Требиње                                                                

-Инфо центар Требиње

– CODE COPUTERS   Фоча

Комисија за јавну набавку  доставила је директору Записник о раду   05.08.2021 године            са извјештајем о оцјени понуда  и препорука о избору најповољнијег понуђача  у поступку јавне набавке лаптопа и монитора.  У поступку по извјештају о раду  је утврђено  да је Комисија за јавну набавку благовремено извршила отварање понуда  и оцјену приспјелих понуда  о чему је сачинила одговарајући Записник у којем је утврђено следеће:

  • Да је укупан  број пристиглих понуда  1
  •  Да је благовремено пристигла  1 понуда
  • Неблаговремено пристигло  0 понуда

     –      Да је понуда TQ  NET   с.п. Требиње  прихватљива                                                             

  • У поступку доношења ове одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија правилно потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену  приспјелих понуда , сходно критеријумима тендереске докумнетације.

У поступку оцјене проведеног поступка  директор није нашао разлоге , неправилности нити  пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за јавне набавке. Увидом у документацију неспорно је да је изабрани понуђач доставио прихватљиву понуду.

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј најнижа цијена.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове одлуке може се изјавити приговор , у року од 5 дана од дана пријема ове Одлуке

Достављено:                                                                                            в.д. Директор

– TQ  NET   с.п. Требиње                                                                    Алексије  Гргур     

-Инфо центар Требиње                                                                                                                                  

– CODE COPUTERS   Фоча

-предмет